Voor particulieren én vakmannen GRATIS verzending in heel België (vanaf € 199,99) * 2 jaar garantie Klantbeoordeling 9,3/10
Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR INTERNETVERKOOP

De klant dient steeds de algemene voorwaarden voor internetverkoop te lezen en zich hiermee akkoord te verklaren alvorens een internetbestelling te plaatsen. Bij iedere bestelling wordt hem gevraagd uitdrukkelijk te bevestigen dat hij deze voorwaarden aanvaardt, zoniet kan hij de bestelling niet afronden.

1 HERROEPINGSRECHT

Conform art. VI.45 §1, 8° W.E.R. worden bij deze de voorwaarden, de termijn en de modaliteiten voor de uitoefening van het recht van herroeping uit artikel VI.49, § 1 W.E.R. weergegeven. De Koper beschikt over een termijn van 14 dagen om de overeenkomst op afstand zonder opgave van redenen te herroepen, en zonder andere kosten te moeten dragen dan die welke in artikel VI.50, § 2, en artikel VI.51 W.E.R. zijn vermeld. De Verkoper dient in geen geval bijkomende kosten te betalen als de Koper uitdrukkelijk voor een andere wijze van levering dan de door de onderneming aangeboden goedkoopste standaardlevering heeft gekozen.

De termijn van 14 dagen verstrijkt na de dag waarop de Koper de goederen fysiek in bezit neemt of:

a) indien de Koper in dezelfde bestelling meerdere goederen heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd, de dag waarop de Koper het laatste goed fysiek in bezit neemt;

b) indien de levering van een goed bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen, de dag waarop de Koper de laatste zending of het laatste onderdeel fysiek in bezit neemt;

c) voor overeenkomsten betreffende regelmatige levering van goederen gedurende een bepaalde periode, de dag waarop de Koper het eerste goed fysiek in bezit neemt.

Voor het verstrijken van de herroepingstermijn stelt de Koper de Verkoper op de hoogte van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. Daartoe kan de Koper :

1° gebruikmaken van het modelformulier voor retours, opgenomen onder deze link.

2° een andere ondubbelzinnige verklaring afgeven waarin hij verklaart de overeenkomst te herroepen.

De Verkoper zal vervolgens op basis van het ingevulde retourdocument de verzendinstructies doorgeven aan de Koper. Onverwijld en in elk geval binnen 14 dagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan de Verkoper heeft meegedeeld, zendt de Koper de goederen terug. De Verkoper vergoedt alle van de Koper ontvangen betalingen, met uitzondering van de hoger vermelde kosten, binnen 14 dagen na de dag waarop ze wordt geïnformeerd van de beslissing van de consument om de overeenkomst te herroepen en bij tijdig retour. De Koper dient de goederen in de originele verpakking te verzenden en de goederen mogen niet beschadigd zijn. De Koper is aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. In het geval het geretourneerde artikel zich niet in deze staat bevindt, kan de Verkoper hiervoor een schadevergoeding eisen, recht evenredig met de minderwaarde aan het goed.

De consument beschikt niet over het recht om van de aankoop af te zien in gevallen zoals bepaald in artikel VI.53 Wetboek Economisch Recht (WER). Dit is het geval bij de levering van goederen die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden. Vb radiatoren

Indien het minimumbedrag € 199,99 na retour niet behaald is, zal er een verzendkost van € 7,99 aangerekend worden.We hebben ons assortiment uitgebreid, en het extra aanbod wordt nu opgeslagen in twee logistieke centra. Voor deze artikelen hanteren we een prijs van € 7,99 per logistieke centra. Om in aanmerking te komen voor gratis verzending bij beide groothandels, dient het totale bedrag € 199,99 te bedragen.

Raming kosten grote pakketten +/- 200 euro ten koste van de consument.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant. De kosten van het terugzenden hangen uiteraard af van de grootte en het gewicht van de goederen, alsook van de bezorgdienst waarop de Klant beroep zal doen, zodat 2Smart deze kosten voorafgaand aan het plaatsen van de bestelling onmogelijk zelf kan ramen.

Tarieven Bpost op 16 november 2015

1 BPACK 24H (0 – 2 kg) € 5,70

1 BPACK 24H (2 – 10 kg) € 6,20

1 BPACK MAXI (10-30 kg) € 10,70

http://www.bpost.be/site/nl/residential/pricing/prices.html

Artikelen met een groter gewicht kunt u online een offerte aanvragen aan http://www.dhl.be

Herroepingsformulier

Herroeping.docx

Herroeping

2. IDENTIFICATIE VAN DE ONDERNEMING

Rechtsvorm: Comm.V

RPR: Antwerpen, afdeling Hasselt

2Smart

Augustijnenstraat 17

3500 Hasselt (België)

KBO: 0552.795.773

Tel. 0474/34.68.40

E-mail: info@2smart.be

3 ALGEMEENHEDEN EN DEFINITIES

3.1.) Algemene verkoopsvoorwaarden

1. Behoudens protest bij aangetekend schrijven binnen de 5 werkdagen na ontvangst van de factuur, wordt deze geacht door de klant te zijn aanvaard.

2. Beding van eigendomsbehoud. De verkoper behoudt zich de volle eigendom voor alle door hem geleverde materialen en goederen tot op het ogenblik van de laatste betaling der gehele som.

3. De leveringstermijnen worden enkel gegeven ten titel van inlichting en kunnen bij niet-naleveing door de verkoper in geen enkel geval aanleiding geven tot schadevergoeding.

4. De gegeven prijzen zijn enkel geldig voor een periode van 1 maand, te tellen vanaf de datum van offerte.

5. Al onze rekeningen zijn contant betaalbaar, behoudens uitdrukkelijk andersluidende vermelding. In geval van niet-betaling binnen de 10 dagen loopt automatisch en van rechtswege een verwijlintrest ten belope van de wettelijke intrestvoet.(particulier niet van toepassing)

6. In geval van betwisting zijn naar keuze van de eiser de rechtbanken van het arrondissement Hasselt bevoegd.

3.2.) Bijkomende voorwaarden internetverkoop

a) Alleen de huidige verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op de internetverkoop door 2Smart.be. aan eindgebruikers en dit op het grondgebied van België. Alle andere voorwaarden, zelfs die hernomen op de bestelbon van de koper, zijn uitgesloten. 2Smart.be. kan ten alle tijde wijzigingen aanbrengen aan deze algemene verkoopsvoorwaarden. Op reeds afgesloten contracten blijven echter steeds de voorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van het afsluiten van de overeenkomst.

b) 2Smart.be is uitsluitend actief in België. Wij kunnen uw reservatie enkel aanvaarden indien het leveringsadres in België gelegen is. De klant zal zich niet kunnen beroepen op het feit dat hij de gekozen taal, zijnde Nederlands, niet voldoende beheerst om de niet-toepasselijkheid van één of meerdere voorwaarden in te roepen.

4.TOTSTANDKOMING INTERNETVERKOOP

a) Goederen waarop het herroepingsrecht van toepassing is

De catalogus met producten en hun omschrijving die op www.2smart.be terug te vinden is, betreft een verkoopsaanbod. De eventuele navolgende verkoop komt tot stand door de bestelling te plaatsen op onze website. 2Smart.be. behoudt zich evenwel het recht voor om voor de veiligheid en zekerheid van de klant bijkomende informatie te vragen en bij gebreke hieraan de uitvoering van de bestelling te weigeren.

5.EIGENDOMSOVERDRACHT

In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek blijven de verkochte, geleverde of geïnstalleerde goederen onze exclusieve eigendom tot gehele betaling van de factuur. Ondanks dit eigendomsvoorbehoud, gaat het risico wegens verlies of beschadiging over op de klant vanaf de inbezitname van de goederen.

6. PRIJZEN

Onze prijzen zijn BTW en recupel inbegrepen. De normale leverings- of verzendingskosten zijn aangegeven, rekening houdend met de door de klant verstrekte informatie over zijn leveringsplaats.

Alle aanbiedingen gelden zolang zij op de website zijn opgenomen. De aangeduide prijzen kunnen steeds wijzigen. Indien een bestelling wordt geplaatst, geldt voor deze internetverkoop de prijs die van toepassing was op het moment van bestelling.

7. Het aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

8.BETALING

De klant kan zijn bestelling betalen:

a) – rechtstreeks (in streng beveiligde omgeving)

– met de volgende betaalkaarten:

VISA/Bancontact

b) via klassieke overschrijving op ons rekeningnummer BE46 0017 8428 9536

In dit laatste geval worden de bestelde producten gedurende 8 dagen voor de klant gereserveerd, in afwachting van zijn betaling. Na deze termijn wordt de bestelling geannuleerd.

9.LEVERING

Voor de veiligheid en zekerheid van de klant kan de chauffeur bij levering vragen een identiteitsbewijs (of een kopie) te tonen. De klant tekent voor ontvangst van de levering.

9.1.) Levering van bestellingen boven de € 199,99

Bestellingen boven de € 199,99 worden door de eigen leveringsdienst van 2Smart.be. gratis aan huis geleverd in België. Voor bestellingen onder de € 199,99 worden de transportkosten duidelijk aangegeven bij de bestelling nml 7,99 euro. We hebben ons assortiment uitgebreid, en het extra aanbod wordt nu opgeslagen in twee logistieke centra. Voor deze artikelen hanteren we een prijs van € 7,99 per stuk. Om in aanmerking te komen voor gratis verzending bij beide groothandels, dient het totale bedrag € 199,99 te bedragen.

In geval van afwezigheid of klaarblijkelijk niet gegronde weigering van de klant bij de levering, zoals overeengekomen met de koper, zullen de onkosten veroorzaakt door een supplementaire verplaatsing in meer gefactureerd worden.

In geval van twijfel aangaande de leveringsvoorwaarden, contacteer ons op 0474/34.68.40.

De goederen worden beschouwd als zijnde in ontvangst genomen en aanvaard in onze magazijnen, zij reizen op risico van de koper, welke ook de wijze van vervoer en leveringsvoorwaarden mogen zijn.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren.

U bent niet thuis op dag van levering = u bent verantwoordelijk voor de geleverde goederen.

9.2.) Levering tot eerste deur

De levering van een bestelling zal geschieden tot aan de eerste deur. Dat wil zeggen dat bestellingen in appartementsgebouwen en/of flats en/of gebouwen met meerdere verdiepingen “tot aan de portiek” worden geleverd. De klant behoort zelf zorg te dragen voor verder vervoer tot aan de huisdeur.

9.3.) Leveringstermijn

De klant wordt gecontacteerd door 2Smart.be om een leveringsdatum af te spreken.
Indien bij betaling via overschrijving twee dagen voor de gekozen leveringsdatum de betaling nog niet ontvangen is, wordt de klant hiervan verwittigd en na betaling gecontacteerd om een nieuwe leveringsdatum af te spreken.

9.4.) Niet tijdig leveren van artikelen

2Smart kan op geen enkel manier verantwoordelijk gesteld worden voor het laattijdig leveren van artikelen. De verwachte leveringsdatum is binnen de 30 dagen of gebaseerd op de normale leveringscyclus door de fabrikant leverancier en ook indien de fabrikant leverancier bevestigd of hij het product op voorraad volgt. 2Smart brengt de consument persoonlijk op de hoogte via e-mail indien dit het geval is zodat de consument zijn akkoord kan geven.
2Smart kan niet verantwoordelijk worden gesteld indien deze verwachte datum niet wordt gehaald.

10.Klachtenprocedure

10.1.) Opmerkingen in verband met de bestelling

Voor klachten in verband met zijn bestelling, kan de koper terecht bij 2Smart.be. op 0474/34.68.40 (van maandag tot vrijdag van 9u tot 16u) of via info@2smart.be.

10.2) Opmerkingen in verband met de levering

Elke klacht betreffende zichtbare schade aan geleverde goederen evenals schade veroorzaakt door onze leveranciers dient, om in acht genomen te worden, schriftelijk geformuleerd te worden op de begeleidende documenten op het ogenblik van de levering, dan wel een termijn van 14 dagen. Hetzelfde geldt voor niet-conforme of onvolledige leveringen.

Elke klacht betreffende zichtbare schade aan de verpakking van de geleverde goederen dient, om in acht genomen te worden, schriftelijk geformuleerd te worden op de begeleidende documenten op het ogenblik van de levering door een koerier.

11..GARANTIE CONSUMENT

11.1.) Wettelijke waarborg voor consumenten

a) U geniet van de wettelijke garantie voor elk gebrek aan gelijkvormigheid dat bestaat bij levering van Uw artikel, op voorwaarde dat u het gebrek niet kende of niet verondersteld was te kennen bij het afsluiten van het contract en als dit gebrek zich voordoet binnen een termijn van twee jaar, te rekenen vanaf de levering.

In dat geval mag U de herstelling of vervanging – en als geen van vernoemde oplossingen mogelijk is – hetzij een passende vermindering van de prijs of de ontbinding van de overeenkomst eisen, conform de voorwaarden bepaald door de wet (art. 1649 bis en volgende van het Burgerlijk Wetboek). Verwittig 2Smart.be dan schriftelijk, ten laatste binnen de 2 maand nadat U het gebrek heeft vastgesteld.

b) Als het gebrek zich manifesteert binnen een termijn van 6 maand vanaf de levering dient 2Smart.be te bewijzen dat het gebrek niet bestond op het moment van de levering. Na de termijn van 2 jaar kan U geen herstelling of vervanging van Uw artikel meer eisen, behoudens andersluidende vermelding elders in het door 2Smart.be gedane aanbod. Artikels die een normale levensduur hebben van minder dan 2 jaar of 6 maand, volgens de algemeen gekende gebruiken of de stand van de techniek (en rekening houdend met hun prijs), zijn slechts gewaarborgd voor hun normale levensduur. De wettelijke rechten die U heeft krachtens de Belgische wetgeving inzake de verkoop van consumptiegoederen, laat de garanties, elders beschreven in de catalogus, onverlet.
c) De garanties zijn niet van toepassing op/bij:

– alle rechtstreekse of onrechtstreekse schade na de levering veroorzaakt aan het

toestel (b.v. door oxidatie, schokken val,…), en door het toestel, alsook zijn inhoud (b.v. inhoud diepvriezer, wasmachine,…);

– onderdelen of hulpstukken die regelmatig dienen te worden vervangen, zoals bijvoorbeeld dampkapfilters, batterijen, stofzuigzakken en -filters, lampen, rubberen onderdelen,… (niet-limitatieve lijst);

– defecten tengevolge van brand, waterschade, bliksem, ongevallen, natuurrampen;
– defecten veroorzaakt door opzet, nalatigheid of door een onoordeelkundige behandeling, slecht onderhoud of abnormaal gebruik of het gebruik van het toestel strijdig met de voorschriften van de fabrikant, dit zowel door Uzelf als door een derde;
– schade ten gevolge van een commercieel, professioneel of collectief gebruik van het apparaat of als het artikel wordt gebruikt voor andere doeleinden dan datgene waarvoor het dient.

d) Het gebrek aan overeenstemming dient binnen de twee maanden na vaststelling worden gemeld.

e) De waarborg is enkel geldig indien men een beroep doet op de naverkoopdienst van 2Smart.be. Indien de klant rechtstreeks een beroep doet op de fabrikant, zijn de eventuele kosten te zijnen laste.

f) De factuur of de leveringsbon vertegenwoordigt de waarborgstitel en moet door de klant bijgehouden worden en in origineel voorgelegd worden. De waarborg vangt aan op de datum van afhaling of levering.

g) De waarborg is niet overdraagbaar. Zij kan dus niet toegepast worden indien het toestel van eigenaar verandert.

12.BEWIJS

De partijen aanvaarden de elektronische bewijsvoering (email – backup).

13. GEGEVENSBESCHERMING

wij bewaren uw persoonsgegevens voor een duur niet langer dan wat noodzakelijk is voor de normale bedrijfsvoering

a) Uw gegevens

U stemt ermee in om juiste, recente en volledige gegevens te verstrekken. Voorts stemt U ermee in Uw gegevens bij te houden en bij te werken voor zover dat nodig is om te zorgen dat deze gegevens juist, recent en volledig zijn. U stemt ermee in dat 2Smart.be de door U verstrekte Registratiegegevens (inclusief betaalkaartgegevens) mag opslaan en gebruiken om Uw rekeningen bij te houden en factuurbedragen af te boeken op Uw betaalkaart.

b) Verzameling, gebruik en/of verwerking

De gegevens uit het klantenformulier of uit andere formulieren (Persoonlijke gegevens) zullen door 2Smart.be gebruikt worden voor een persoonlijke klantenservice.

c) Overdracht aan derde partijen

Uw Persoonlijke gegevens zullen niet doorgegeven worden aan derde partijen.

d) Toegang tot en beveiliging van Persoonlijke gegevens

Alleen de personeelsleden die bevoegd zijn om te handelen in opdracht van 2Smart.be zullen toegang krijgen tot uw Persoonlijke gegevens.

e) Juistheid & verbetering van Persoonlijke gegevens

U heeft het recht om Uw Persoonlijke gegevens in te zien, deze te controleren en te vragen om Uw Persoonlijke gegevens te verbeteren, te wijzigen, te verwijderen of te blokkeren, zoals meer in detail bepaald werd in de Wet van 30 juli 2018 op bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van privé-gegevens.

Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 30/7/2018 beschikt u over een wettelijk recht op toegang, verbetering en schrapping van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan info@2smart.be gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn of om deze in hun geheel te verwijderen.

f) Intrekking van Uw toestemming

U kan Uw toestemming op elk moment opnieuw intrekken.

g) Het gebruik van cookies

Cookies zijn kleine informatiebestanden die automatisch worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer bij het bezoek van een site, en die een uniek identificatienummer bevatten. Met behulp van deze cookies kan de toegang tot de site en de navigatie worden vereenvoudigd, en kan het gebruik ervan sneller en efficiënter verlopen. Ze kunnen eveneens worden gebruikt om de site te individualiseren volgens uw persoonlijke voorkeuren. Cookies laten toe het gebruik van een site te analyseren om eventuele knelpunten te identificeren en te verwijderen.

De configuratie van de meeste browsers laat u toe om cookies te aanvaarden of te verwerpen, en om u te melden telkens er gebruik wordt gemaakt van een cookie. Het staat u vrij deze cookies te verwerpen, hoewel dit de optimale navigatie en de functionaliteit van de diensten op de site in het gedrang kan brengen. Gelieve de helpfunctie van uw browser te raadplegen.

h) Registratie bij de privacy commissie CBPL (Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer) met opmaak in het Nederlands en met nummer HM003027891 en VT005064133

i) 2Smart.be onderschrijft de gedragscode van het Unizo commerce label, deze vindt u hier: https://www.unizo.be/sites/default/files/reglement_-_13_januari_2017.pdf

14. DISCLAIMER

Wij garanderen dat bij misbruik van de persoonsgegevens van onze klanten, die veroorzaakt zijn, door tekortkomingen in onze veiligheidsvoorzieningen, wij daarvoor de aansprakelijkheid opnemen en de eventueel bewezen schade vergoeden.

Deze website van 2Smart.be dient uitsluitend informatiedoeleinden. 2Smart.be besteedt veel zorg aan de samenstelling van deze website, doch garandeert niet dat de inhoud van deze website en in het bijzonder de daarin vervatte informatie en gegevens te allen tijde en in alle opzichten juist en volledig zijn. Dit geldt ook voor andere websites of media waarnaar door middel van hyperlinks of andere manieren naar verwezen wordt. 2Smart.be behoudt zich te allen tijde het recht voor deze website dan wel de daarin vervatte informatie of gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen, ook zonder aankondiging. De website van 2Smart.be behelst generlei aanbod van 2Smart.be aan de gebruiker of derden tot het aangaan van welke overeenkomst of welke verbintenis dan ook, noch een uitnodiging aan de gebruiker of derde tot doen van een aanbod aan 2Smart.be, tot het aangaan van welke overeenkomst of welke verbintenis dan ook. Noch door het louter inloggen op deze website van 2Smart.be, noch door het louter op een anders wijze gebruikmaken van deze website van 2Smart.be ontstaat enige overeenkomst of verbintenis met 2Smart.be aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor deze website, noch voor de juistheid, volledigheid of betrouwbaarheid van de daarin vervatte informatie of gegevens. 2Smart.be aanvaardt geen aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid jegens degene die inlogt op de website van 2Smart.be of op een andere wijze gebruikmaakt van deze website, voor schade die daaruit voor dezen uit welke hoofde dan ook mocht voortvloeien. De website van 2Smart.be, is auteursrechtelijk beschermd. Publicatie van daarin vervatte informatie of gegevens, in welke vorm dan ook, zoals doch niet beperkt tot het gebruik van teksten of delen daarvan, afbeeldingen en grafisch materiaal van welke aard dan ook vereisen voorafgaande schriftelijke toestemming van 2Smart.be. Het inloggen op deze website en het overigens gebruikmaken van deze website alsmede ieder handelen en (vermeend) nalaten van 2Smart.be in verband daarmee wordt bij uitsluiting beheerst door het Belgisch Recht.

15.GESCHILLEN

2 Smart heeft het Reglement van het UNIZO e-commerce label onderschreven. Dit reglement is beschikbaar opwww.unizo.be/e-commerce waar u ook terecht kan om klachten of geschillen buitengerechtelijk te regelen via de klachtenprocedure van UNIZO. U kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/)